Chi tiết sản phẩm

Giá :

Tiếp điểm chính + phụ 98% bạc CJ12-400A.

Mô tả chi tiết: